Open Call: Värld i Träda

Publicerad: 23 april, 2020 av Mathias Jansson

English version below

Open Call: Hemmaresidens för konstnärer

Konstdygnet bjuder under våren in konstnärer från fyra regioner i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Vilka känslor, tankar och idéer väcks till liv? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus? Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen.

Konstdygnet 2020 ”Värld i Träda”, tar avstamp i Åsa Elzéns utställning ”Träda – Fogelstadgruppen och jord” som öppnar på Sörmlands museum 30 maj.  

Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden. När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning. Den historiska mattan går att se i Åsa Elzéns kommande utställning på Sörmlands museum. Då den blivit för skör att beträda har konstnären även skapat en ny version av mattan att samlas på och tänka utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Konstdygnet 2020 lyfter utställningens tematik och det rådande undantagstillstånd som coronaviruset har skapat. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda i en avlägsen framtid? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Villkor

Residenset är två veckor långt som den antagna residenskonstnären kan förlägga när hen vill under perioden juni-september 2020. Platsen är hemma eller i egen ateljé. Det konstnärliga arbetet redovisas under Konstdygnet på Sörmlands museum 1-2 oktober. Denna presentation kan bestå av ett verk, en gestaltning, en performance, en föreläsning/workshop eller något annat som konstnären delar med sig av till en publik. Professionella konstnärer som är bosatta i – eller har en anknytning till – Sörmlands län, Uppsala län, Örebro län eller Västmanlands län kan söka. Fyra konstnärer kommer att bli antagna. Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Materialkostnader ingår. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet. Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Kriterier och urval

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. I ansökan behöver det inte finnas en klar idé om vad konstnären vill åstadkomma med sitt residens. Det går dock bra att ansöka med ett redan pågående projekt som konstnären vill fördjupa. En konstnär per län blir antagen och urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att medverka. Dokumentation av 3-5 st referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär. Arbetsprover kan vara bilder, film- eller ljudlänkar (från t ex Youtube eller Soundcloud).

Vi tar enbart emot ansökningar per e-post och dokumenten ska vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mail. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ansökan skickas senast 15 maj till kontaktperson i respektive region: 

sanna.svanberg@regionsormland.se

eira.langaas@regionuppsala.se

ulrika.stigback@regionorebrolan.se

maria.lindgren@regionvastmanland.se

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

 


 

Open Call: Artist-in-residency at Home  

 

During the spring, Konstdygnet invites artists from four counties in Sweden to investigate the time of involuntary isolation. How is the creation process affected as we embrace the uncertainty? What feelings, thoughts and ideas are brought to life? Is it possible to gather power and act in the middle of a break? Together with researchers, philosophers and other cultural players, we make a joint effort to meet later this year and reflect on the months that changed the world.

Konstdygnet 2020 ”World in Fallow” takes it’s starting point in the exhibition “Notes on a Fallow – The Fogelstad group and earth” by artist Åsa Elzén which opens at Sörmland’s museum on May 30. 

To leave a field in fallow means to let it rest from production for a period to counteract impoverishment of the soil. When Elisabeth Tamm, who ran the Women Citizen’s School at Fogelstad in Sörmland in the early 1900s, ordered a carpet for the library at the farm, she wanted it to depict a field in fallow. Tamm saw the fallow as a practical tool in agriculture, but also as a political and psychological metaphor for a time that offered opportunities for reflection and recovery. The historic carpet can be seen in Åsa Elzén’s upcoming exhibition at Sörmland’s museum. As it has become too fragile to set foot on, the artist has created a new version of the carpet to gather on. The fallow, in its ambiguity, problematizes today’s focus on progress and economic growth that underlies normative historiography and the ongoing climate crisis. 

Konstdygnet 2020 connects to the exhibition and the current state of emergency created by the coronavirus. How will we look back on the time in forced isolation? How is the ecosystem of art affected in the longer term? What comes to light after the crisis?

Terms

Professional artists living in – or have a connection to – Sörmland County, Uppsala County, Örebro County or Västmanland County can apply. Four artists will be selected. ​The residency is two weeks long that the artist can spend during the period June-September 2020. The place is at home or in their own studio. The artistic work is presented during Konstdygnet at Sörmland’s Museum October 1-2. This presentation may consist of an artwork, a presentation, a performance, a lecture / workshop or something else that the artist shares with an audience.

The fee is SEK 25,000 excluding VAT (F-tax) and is paid out approximately 30 days after admission. Material costs are included. If you do not have F-tax, social security contributions are deducted from the fee. An additional fee for presentation during Konstdygnet will be added during the autumn.

Criterias and selection 

 We strive for a broad representation of gender, age, expression and geographical distribution. We take professionalism into account through education and past experience. The application does not need to have a clear idea of what the artist wants to achieve with the residence. However, it’s possible to apply with an already ongoing project that the artist wants to deepen. The selection is made by the project group for Konstdygnet.

How to apply 

The application must contain: CV and a letter (max. 1 A4) telling about your artistic practice and why you are interested in participating. Documentation of 3-5 reference works. Working samples can be images, movie or audio links (from eg Youtube or Soundcloud).

 We only accept applications by e-mail and the documents must be in pdf-format and adapted in size to be sent via e-mail. Name the files with firstname_name_no. Only complete applications will be processed. You will receive a confirmation that the application has been received. Please contact us if you have any questions!

The application must be sent to the contact person in each region no later than May 15:

Sörmland: sanna.svanberg@regionsormland.se

Uppsala: eira.langaas@regionuppsala.se

Örebro: ulrika.stigback@regionorebrolan.se

Västmanland: maria.lindgren@regionvastmanland.se

 

 About Konstdygnet 

 Konstdygnet has been an annual seminar and meeting place since 2011 for artists, curators, exhibition organizers and others in the field of art and form. It’s arranged through a collaboration between the regions Sörmland, Uppsala, Västmanland and Örebro as well as the national organizations Folkrörelsernas Konstfrämjande and Sveriges Konstföreningar.

 

Se fler nyheter »