Vad är Ideell Kulturallians?

Publicerad: 24 oktober, 2017 av Mathias Jansson

Sveriges Konstföreningar är en av 20 rikstäckande kulturorganisationer som är medlem i Ideell Kulturallians.

Ideell kulturallians (IKA) är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. Våra medlemsförbund företräder kulturverksamheter som till stor del drivs ideellt. Dessa verksamheter bidrar till att vi har ett rikt kulturliv med många mötesplatser, ett levande kulturarv och ett brett intresse både för konstnärliga publikupplevelser och för att vara medskapande deltagare.

Vad gör ideell kulturallians?
Vi arbetar för att synliggöra betydelsen av de samhällsinsatser som görs av våra organisationers medlemmar. Kunskapen om det vi gör behöver öka och IKA bidrar med expertis omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser.

I flera regioner/län finns det regionala IKA och målsättningen är att sådana ska finnas i hela landet. Vi tror att föreningslivet gynnas av att samverka även på en regional nivå för att öka inflytandet över alla beslut som rör de egna verksamheterna. Regionala IKA samlar framförallt de regionala kulturföreningarna.

Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politiken och offentlig förvaltning. Det är inom ramen för kultursamverkansmodellen som vi framförallt verkar.

Läs mer på Ideell Kulturallians hemsida eller ladda ner deras folder med mer information.

Se fler nyheter »