Viktig information om bidrag från arbetsgivare till konstföreningar

Publicerad: 13 augusti, 2018 av Mathias Jansson

Förmånsbeskattning av lotterivinster i konstföreningar på arbetsplatser

Skatteverket har kommit med ett förtydligande angående bidrag från arbetsgivare som används för inköp av konst till konstlotteriet.

En arbetsgivare kan lämna bidrag till en konstklubb på arbetsplatsen för att täcka klubbens administration, t.ex kostnader för utställningar på arbetsplatsen, inköpsresor och föredragshållare. Detta betecknas skattemässigt som en personalvårdsförmån enligt 11 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), vilket innebär att det ska handla om enklare åtgärder på arbetsplatsen som alla anställda kan delta med syfte att skapa trivsel i arbetet och liknande. Det ses alltså inte som en friskvårdsförmån.

Som regel betalar medlemmarna en medlemsavgift och om de inköpta konstverken som sedan lottas ut bland personalen helt bekostas av medlemsavgiften uppkommer ingen skattepliktig förmån. I det fallet har arbetsgivaren inte bidragit till vinsterna.

Om arbetsgivaren däremot lämnar så stort bidrag till klubben att det även till viss del bekostar vinster som lottas ut till anställda uppkommer en skattepliktig förmån för varje vinnare. En arbetsgivare kan alltså inte utan skattekonsekvenser ge så stort bidrag att det i praktiken används för konstinköp för anställda.

Förmånen uppkommer när vinnaren får konstverket, det spelar ingen roll när det köptes in eller när arbetsgivaren lämnat sitt bidrag.

Förmånens värde är den andel (procentsats) av konstinköpen som arbetsgivaren stått för under året.

Det är i många fall arbetsgivaren som ska redovisa förmånen i arbetsgivardeklarationen och i kontrolluppgiften, men om konstföreningen är en egen juridisk person är det föreningen som ska redovisa. Det är viktigt att man klargör detta på arbetsplatsen så att rätt utgivare lämnar redovisning.

Många arbetsplatser har en konstförening som lottar ut konstverk bland medlemmarna. Du som arbetsgivare kan lämna bidrag till föreningen för att täcka administrativa kostnader, t.ex. för utställningar eller inköpsresor. Om ditt bidrag däremot används för inköp av konstverk som sedan lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån.Skatteverkets hemsida

För konstföreningar som får bidrag till personalvårdsförmån från arbetsgivaren är det därför viktigt att vara noga med att detta bidrag endast ska användas till föreningens verksamhet som visningar, föreläsningar, utställningar, ateljébesök m.m. Medan eventuella lotterivinster bör inköpas för andra medel som t ex föreningens medlemsavgifter.

Se fler nyheter »