Sveriges Konstföreningar är indelat i 24 distrikt. De är konstföreningarnas regionala samarbetsorgan och fungerar som en länk mellan förbundsstyrelsen och konstföreningarna. Distrikten har egna styrelser och stadgar och ska inspirera, informera och stödja konstföreningarna i bildningsarbetet. Distrikten har ekonomiskt stöd från förbundet och i de flesta fall också från respektive landsting. Förbundet har tagit fram förslag till normalstadgar för distrikten. 

Distrikten har som huvuduppgift att tillvarata konstföreningarnas intressen och att vara ett samarbetsorgan för konstföreningarna i varje enskilt distrikt. Genom olika aktiviteter arbetar distrikten med att stödja föreningarnas konstbildande verksamhet, utveckla samarbetet mellan föreningarna och mellan föreningarna och andra aktörer på konstens arena.

 

Distrikten har följande uppgifter: 

Mötesplats

Distrikten skapar olika mötesplatser för regionens konstföreningar. Syftet är att konstföreningarna får möjlighet att samverka, utbyta erfarenheter och finna styrka i varandra.

Råd och stöd

Distrikten ger råd och stöd till föreningarna. Distrikten informerar sig om föreningarnas situation, önskemål och behov, samtidigt som de förmedlar nyheter och förändringar i organisationen.

Utbildningsverksamhet

Distrikten arrangerar konstbildningskurser och kurser i föreningskunskap. Målet är att förmedla kunskap till föreningarnas ledare för att rusta dem för uppdrag som konstinköpare, föreningsadministratörer samt förmedlare av kunskap om konst med mera. Detta kan göras i samråd och samverkan med förbundskansliet eller i samarbete med folkbildningsförbund, folkhögskola, konstskola, museum, konst- eller mångkulturkonsulent. 

Konstbildning

Bland det roligaste som händer i konstföreningen är givetvis mötet med konsten. Distrikten kan arrangera diskussioner och samtal om konst, förslagsvis under ledning av konstnär/föreläsare eller andra konstbildande aktiviteter. Samtidigt bör distriktsstyrelserna vara observanta på att inte verka som en konstförening utan mer verka som kittet mellan föreningarna och vara lyhörda för föreningarnas behov.

Kulturkofferten

Med regionaliseringen av en del av de statliga kulturpengarna får distrikten en allt större roll vad gäller att kunna påverka fördelningen av dessa medel. Att utveckla goda kontakter med tjänstemän och politiker på regional nivå gagnar distriktens verksamhet.

Medlemsvärvning

Ju synligare distriktet är regionalt desto lättare är det att värva nya konstföreningar till Sveriges Konstföreningar. Personlig kontakt förenklar medlemsvärvningen. Överlämna KonstföreningsGUIDEN eller hänvisa till Sveriges Konstföreningars hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu

Sveriges Konstföreningars hemsida

Alla distrikt har en egen hemsida. Det är distrikten själva som sköter om och uppdaterar sina uppgifter på hemsidan.

Andra organisationer

Distrikten, liksom förbundet i stort, har mycket att vinna på samarbete med andra organisationer och med institutioner. En viktig uppgift för distriktsstyrelserna är därför att ägna både tid och kraft åt att bygga upp goda kontakter med kommuner, landsting, regioner, andra organisationer och institutioner i regionen.

Förbundsstämma

Sveriges Konstföreningars förbundsstämma, som genomförs vartannat år, arrangeras i samarbete med förbundets distrikt. Det för året valda värddistriktet medverkar i förberedelsearbetet och genomförandet av förbundsstämman.