Ekonomi i föreningen

Medlemsavgiften är också en väsentlig del av konstföreningens ekonomi. Här gäller det att hitta den rätta balansen mellan avgiftens storlek, föreningens verksamhet och medlemsvärvningen. Undvik att i stadgarna binda upp hur avgifterna ska användas. Erfarenheterna visar att medlemmarna uppskattar en bred verksamhet i föreningen. Utlottning av konst är visserligen en viktig aktivitet men inte den enda som är väsentlig..

Valberedningen

Föreningens viktigaste funktionärer är valberedningen. Valberedningens ledamöter är ofta bortglömda föreningsfunktioner ända fram till att det är dags för årsmöte. Så ska det INTE vara! För att en valberedning ska kunna göra ett bra arbete måste det finnas en kontinuerlig kontakt mellan styrelsen och valberedningen. Samtliga styrelseledamöter bör bli kontaktade av valberedningen före årsmötet för att kunna tala om ifall de vill avgå – valberedningen får inte ta för givet att ledamöterna ställer upp en period till..

Arkivering

Konstföreningars verksamhet och historia är en viktig del av det nationella kulturarvet. Arkivet är föreningens minne. Föreningens dokument kan ha stor betydelse för framtida forskning. Vad är det då som är viktigt att bevara?.

Föreningskunskap

Tips och inspiration om hur man arbetar i en ideell förening och hur kan man utveckla sin verksamhet..

Marknadsföring, debatt och opinion

Att kunna skriva pressmeddelanden, debattinlägg och vara en aktiv part i kulturdebatten regionalt och lokalt är viktigt för konstföreningar och distrikten..

Tillgänglighet i lokaler och på webben - riktlinjer

Enligt Kulturrådets uppdrag om tillgänglighet skall Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag direkt från Kulturrådet ska vidta åtgärder inom fyra områden: Handlingsplaner för tillgänglighet; Tillgängliga webbsidor; Information om tillgängligheten till publik verksamhet och Enkelt avhjälpta hinder..

Sök fonder, stipender och bidrag

Här tipsar vi om olika fonder, stiftelser och myndigheter som konstföreningen kan söka bidrag ifrån. I många fall krävs ett samarbete, t ex med andra konst- eller kulturföreningar, eller andra aktörer för att söka de större bidragen..