“Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.” citat från Kulturrådet

Enligt Kulturrådets uppdrag om tillgänglighet skall Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag direkt från Kulturrådet, vidta åtgärder inom fyra områden:

  • Handlingsplaner för tillgänglighet
  • Tillgängliga webbsidor, inklusive applikationer så långt som möjligt, och e-tjänster (lägst WCAG 2.0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas)
  • Information om tillgängligheten till publik verksamhet
  • Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att alla har möjlighet att ta del av det kulturutbud som erbjuds. Förbundet Sveriges Konstföreningar och distrikten arbetar därför löpande med att öka tillgängligheten i vår verksamhet. Även anslutna konstföreningar bör arbeta med dessa frågor för att öka tillgängligheten i sin verksamhet. Med ganska små och enkla medel kan man åstadkomma mycket.

Det första man bör göra är att titta på sin verksamhet och ta fram en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågorna i konstföreningen.

Se över möjligheten att anpassa lokaler så de blir mer tillgängliga för olika grupper. Exempel på hinder som är enkla att åtgärda är:  höga trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, bristfällig skyltning , bullrig ljudmiljö  och avsaknad av ledstänger. Boverket har också bidrag som icke-statliga lokaler kan söka för att göra “åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.” Läs mer på Boverkets hemsida

Se över konstföreningens hemsida så de följer de webbstandarder som finns uppsatta för tillgänglighet. Det är viktigt när man anlitar någon för att göra en ny hemsida att man vid beställningen anger att hemsidan ska uppnå lägst WCAG 2.0 nivå A. Använder man WordPress för att skapa sin hemsida så följer de redan den tekniska standarden som efterfrågas av Kulturrådet.

Det finns även mycket information om vad man bör tänka på när man utformar sin hemsida. Några enkla knep är att alltid ange en bildtext som beskriver bilden, dela upp texten i rubriker och underrubriker, skriva på ett lättläst sätt och inte blanda olika färger som ger dålig kontrast.

Kulturrådet har på sin hemsida mer information och länkar om hur man gör sin hemsida tillgänglig för besökare. En tillgänglig hemsida hjälper inte bara människor med olika funktionsnedsättningar att ta del av information om er förening utan den blir också betydligt bättre och enklare för alla människor att läsa och använda.

Läs mer på Kulturrådets hemsida om ett tillgängligt kulturliv.

 

Mer information

Myndigheten för delaktighet

I samband med att Malmö Museer byggde om sitt akvarium samarbetade man med Funktek (ett projekt för att göra museum mer tillgängliga) för att se över tillgängligheten i utställningen. Resultatet blev en broschyr med massor av tänkvärda tips på hur man enkelt gör sin utställning tillgänglig för fler. Ladda ner broschyren från Funktek här.

Schyst kommunikation är en handbok framtagen av Region Värmland för att inspirera till en mer jämlik kommunikation. Samhället styrs till stor del av invanda normer. Därför krävs medvetna ordval och bildkompositioner. Ladda ner handboken här.