Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.

 

Stadgar

§2 Ändamål SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att arbeta för att kunskapen om konst och konstens betydelse skall öka inom landet. SVERIGES KONSTFÖRENINGAR skall därvid tillvarata anslutna konstföreningars intressen och stödja dem i deras arbete för en seriös utveckling av verksamheten..

Förbundsstämma

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls var annat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen. Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas. Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång..

Kulturpolitiska mål

I syfte att göra Sveriges Konstföreningar mer synligt har vi tillsammans med andra arrangörer och utövare, kommersiella och ideella, amatörer och yrkesverksamma, slagit oss samman i ”Koalition för kulturdebatt” med det gemensamma målet att göra kulturen till en viktig samhällsfråga. Vi har samlats därför att vi vill se brinnande visioner och höjda ambitioner. Vi vill att våra politiker ska tävla i att ha de mest utmanande idéerna på kulturpolitikens område. .

Vision och handlingsplan

Inom Sveriges Konstföreningar förs en ständig diskussion om visionen och målen med förbundets verksamhet. På Sveriges Konstföreningars förbundsstämma i Linköping i maj 2015 fattade förbundet beslut om att följande vision med strategier ska vara ledstjärnor för förbundets arbete..

Historik

Konstföreningsledare, med Skånes Konstförenings intendent Uno Kampmark i spetsen, tar 1973 initiativ till en riksorganisation. Med Riksförbundet för bildande konst som fadder föds Sveriges Konstföreningars Riksförbund, SKR, i Visby den 2 juni 1973. Landsantikvarien, fil dr Gunnar Svahnström utses till förbundsordförande. 118 konstföreningar blev medlemmar detta första år..

Debattinlägg och remissvar

Att vara en aktiv part i kulturdebatten och komma med remisssvar är en viktig del av Sveriges Konstföreningar kulturpolitiska ambitioner..