Förbundsstyrelsen

Ann-Christin Nykvist

Ordförande, Kontakt: ann.christin.nykvist@gmail.com
Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse. Ett uppdrag som engagerar eftersom förbundet är Sveriges ledande konstbildningsrörelse med förgreningar i hela Sverige. En stor folkrörelse med över 200 000 medlemmar som omsätter konst för flera hundra miljoner kronor om året.

Jag har en bakgrund bland annat som kulturadministratör och var under andra hälften av 1990-talet statssekreterare i Kulturdepartementet. Sedan några år är jag också ordförande i Musikalliansen, en annan viktig aktör inom kultursektorn och i den helt nybildade föreningen Kulturmiljöfrämjandet . Jag har en lång yrkesverksam tid inom statsförvaltningen med erfarenheter från olika områden, både som tjänsteman i regeringskansliet, generaldirektör och politiker. Under 2002-2006 var jag jordbruksminister. Numera har jag ett friare yrkesliv med uppdrag i Regeringskansliet, styrelsearbete m.m.

Birgitta Rolff

Vice ordförande, Kontakt: birgitta.rolff@telia.com
Presentation kommer inom kort.

Lisa Lundström

Ordinarie, Kontakt: lisa.lundstrom@umu.se
Jag har arbetat som konstpedagog och museiintendent sedan 1995, främst på Bildmuseet, Umeå universitets centrum för samtidskonst och visuell kultur. Mellan 2006-2012 jobbade jag för Riksutställningar och samarbetade då vid flera tillfällen med Sveriges Konstföreningar, bl.a. med utställningar Animationsinvation. Jag återvände till Bildmuseet och Umeå, 2012, och var med och byggde upp ny verksamhet på Konstnärligt campus. Det som ligger mig varmast om hjärtat är att utveckla konstpedagogiken metodmässigt och i samarbete med olika målgrupper. Jag ser också behovet av konstpedagogisk utveckling och fortbildning både inom museisektorn och konstföreningslivet som en viktig framtida utmaning. Jag har erfarenhet av att hålla fortbildningar både i kortare och längre format, så som studiedagar för konstföreningar och bildlärare och den distanskurs i konstpedagogik som vi genomförde vid Umeå universitet 2005-2007, i tre omgångar.

Anders Norén

Ordinarie, Kontakt: norenanders2@gmail.com
Vid stämman i Kiruna 2013 blev jag invald i styrelsen. Därmed har jag möjlighet att följa konstföreningsrörelsen både lokalt, regionalt och centralt vilket känns spännande och intressant. 2006 blev jag ordförande i Söderhamns Konstförening och är ordförande i Gävleborgsdistriktet. Min bakgrund är annars inom näringslivet, där jag bl.a. varit personaldirektör och dotterbolagschef i flera länder. Jag har sedan tidiga år varit intresserad av konst och följt konstlivet både hemma och utomlands. Efter pensioneringen har jag läst konstvetenskap och återupptagit eget skapande. Jag ser som en viktig uppgift att stimulera och engagera konstföreningarna genom att förnya utbudet av aktiviteter samt att etablera ett brett samarbete med andra aktörer i konstlivet. Som boende i ett län med långa avstånd och glest befolkat känns det också angeläget att hitta nya vägar att utnyttja IT-tekniken för att nå föreningar och medlemmar.

Karin Westergren

Ordinarie, Kontakt: kajsaw@telia.com
Min dagliga verksamhet har jag som lärare på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt Norrbotten. I den uppgiften har jag möjlighet att sammanföra mina erfarenheter från folkrörelsearbete och folkbildning; allt från min tid som scoutledare, scoutkonsulent via erfarenheter inom Unga Örnar, S-kvinnor och politiskt arbete på såväl kommunal- som landstingsnivå. Förutom uppdraget i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är jag verksam inom RSMH och STF i Kiruna. Bildningsarbete har gått som en röd tråd genom mitt liv ända sedan de första intrycken från min uppväxt på folkhögskola till dagens engagemang inom SVERIGES KONSTFÖRENINGAR.

Anja Örn

Ordinarie, Kontakt: anjasbrev@gmail.com
Galleri Syster är en mötesplats för samtida konst i Luleå.
Jag är ordförande i galleriet och en av de som startade och driver verksamheten.

Vi arbetar med samtida nationell och internationell konst. Ett självorganiserat galleri med utgångspunkt i vår lust att se, möta och presentera konst och konstnärskap som intresserar oss. Galleri Syster är en förening vars verksamhet vilar på en feministisk grund; vi vill vara med och påverka debatten, göra skillnad.

Jag är också konstnär. Med utgångspunkt i en frågeställning eller en idé arbetar jag skulpturalt och med objekt på olika sätt. Jag tror på konsten som en möjlighet för den gemensamma diskussionen, som en på olika sätt aktiv del av det offentliga rummet.

Rolf Malm

Suppleant 1, Kontakt: rolf.malm@vgregion.se

Jenny Berntsson

Suppleant 2, Kontakt: info@jennyberntsson.com
Sedan ett år tillbaka driver jag Konstföreningen Torget, där jag är ordförande. Konstföreningen Torget är en allmän konstförening som är kopplad till min arbetsplats på Förskolan Torget i Rinkeby, där jag jobbar som ateljépedagog. Konstföreningens verksamhet utgår från gemensamt/kollaborativt skapande, den lokala omgivningen och samarbeten på både lokalt, nationellt och internationellt. Vi jobbar aktivt med att bryta normer inom såväl kultur/stadsplanering som i konststens rum och hierarkier.

Jag är konstnär och bor i Stockholm. Sedan 2008 har jag drivit mitt egna konstnärskap där jag jobbar med främst skulptur och teckning i relation till omgivningen, med offentliga gestaltningar (tillfälliga och permanenta) och konstpedagogik. Jag har bland annat startat upp och drivit organisationen Local A. tillsammans med konstnären Felice Hapetzeder. Vi jobbar alltid med konst som har utgångspunkt i kollaborativa processer, plats och samhälle. Exempelvis har vi varit med i Sveriges Konstföreningars projekt Konst i Arbete (2015-17).

Ulf Ogenbrant

Suppleant 3, Kontakt: ulf.ogenbrant@emmaboda.se

Valnämnd

Birgitta Westergren Lenken

Sammankallande, Kontakt: birgitta.westergren-lenken@alingsas.se
Min bakgrund innehåller en fil.kand. i beteendevetenskapliga studier, jag är också konst- och litteraturvetare, utbildad förskollärare och bibliotekarie med inriktning på kulturadministration. De senaste tjugo åren har jag arbetat som evenemangschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås och vi arrangerar program med många varierande, kulturella uttryck. Jag är en utpräglad föreningsmänniska; distriktsordförande i Älvsborg och ordförande i kommunens konstklubb Alla Prima och ledamot i några andra styrelser. Att kunna påverka ett skeende tillsammans med andra – det är häftigt!

Ellen Hyttsten

Ordinarie, Kontakt: ellen.m.hyttsten@gmail.com
Vid Sveriges Konstföreningars stämma i Karlstad 2017 blev jag invald som ordinarie ledamot i valnämnden. Jag är ordförande för Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen sedan 2014. I Jämtlands läns konstförenings styrelse blev jag invald 2014 och sedan 2015 är jag ordförande i föreningen. Det är länets största konstförening mer än 800 medlemmar. Jämtlands läns konstföreningar är en av fyra grundare till Stiftelsen Jamli, så jag sitter i den styrelsen också. Dessutom sitter jag i Fjällmuseets styrelse. Jag är medlem i tre konstföreningar till. Jag har tillhört olika konstföreningar under hela mitt verksamma liv. Mitt intresse för konst och kultur har funnits så länge jag minns och nu får jag utöva det på större delen av min tid. Under mina yrkesverksamma år har jag på fritiden ägnat mig åt olika kulturella aktiviteter.

Jag är i botten beteendevetare och började min bana som socialarbetare men sedan 1978 har jag varit chef i olika befattningar inom kommun och landsting. Mina första 23 år arbetade jag i Östergötland, i Linköpings kommun och de sista åren i Motala kommun. Vid flytten tillbaka till Jämtland arbetade jag först som primärvårdschef och sen som landstingsdirektör. 2002 började jag arbeta som chef på landstingsförbundet och när det slogs samman med kommunförbundet som chef för Vård och omsorgsavdelningen. Mellan 2009-2014 var jag VD för landstingen och regionernas bolag Inera AB som arbetar med e-hälsa. 2014-2015 hade jag ett projektledaruppdrag för Västmanland och Uppsala läns landsting. Under åren har jag haft ett stort antal olika styrelseuppdrag i olika offentliga organ.

Sven-Arne Magnusson

Ordinarie, Kontakt: atelje-kolibri@telia.com
Vid stämman i Karlstad 2017 blev jag invald som ordinarie i valnämnden. Är styrelsemedlem i Varabygdens Konstförening sedan 1987. Jag invaldes i Distrikt Skaraborg som kassör 1993. Mitt stora intresse för konst gjorde att jag 1999 öppnade en verksamhet i form av ateljé o galleri. I min yrkesverksamma roll var jag i huvudsak lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Jag startade internationella skolprojekt i flera länder. Nu är jag delaktig i ett intressant “ Skapande Skola Projekt”, som berör yttre miljö i min hemort Kvänum.

Bengt Samuelsson

Suppleant 1, Kontakt: bengt.samuelsson@hotmail.com
Vice ordförande för distrikt Stockholm. Tidigare ordförande i Trygg-Hansas konstförening och en hel del andra föreningar. Fritidsintressen är konst, motion, bilar samt att vara morfar.

Bo Löwendahl

Suppleant 2, Kontakt: bo.lowendahl@gmail.com
Min akademiska bakgrund är arkitektexamen vid CTH 1969. Efter div. statliga tjänster; b.la som biträdande länsarkitekt i Norrbotten i 14 år och expert på Boverket i Karlskrona sedan 1989 och under en tioårsperiod på 2000-talet som rådgivande byråkrat i ett EU-finansierat transnationellt programsekretariat för Östersjösamarbete placerat i Tyskland/Rostock och i Sverige/Karlskrona. Jag slutade min yrkeskarriär 2008 och blev pensionär. Då fick jag möjlighet att engagera mig i flera konst-och kulturföreningar i Karlskrona & Blekinge. De relevanta i detta sammanhang är Karlskrona konstföreningens styrelse i ca 10 år med ansvar för "hängning" av konstverk tillsammans med utställarna. Jag kontaktar också föredragshållare inom området konst/arkitektur/stadsutveckling som bjuds för att hålla fördrag i kommunen och i länet. Sedan ett år tillbaka är jag styrelseledamot i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR distriktet Blekinge. Andra kulturföreningar som jag arbetar i styrelsen för t ex Vattenborgens vänner om världsarvet hantering för stadsutvecklingen i Karlskrona samt Seniorhus-föreningens styrelsearbete med inriktning på bygg-och bogemenskap för äldre i kommunens bostadsförsörjning.

Revisorer

Peter Olsson

Revisor, Ernst & Young AB

Gunnar Sahlin

Revisor, Ronneby Konstförening

Mattias Nilsson

Suppleant

Madeleine Hjortsberg

suppleant