På Sveriges Konstföreningars förbundsstämma i Linköping i maj 2015 fattade förbundet beslut om att följande vision med strategier ska vara ledstjärnor för förbundets arbete:

Vision

Sveriges ledande konstbildningsrörelse – global utblick – lokal förankring

 

Strategier

Attraktiva; vara synliga, arbeta med det som är aktuellt och betydelsefullt, organisations­modeller som ger möjlighet till delaktighet och eget skapande, ha en hållbarhetsprofil.

Utmanande; verka för samtidskonst och nya uttryck i konsten, knyta ihop samtidskonsten i en kontext som har ett öga mot konsthistorien, ha en undersökande inriktning med samverkan mellan konstnärer och publik.

Gränsöverskridande; skapa multiarenor, samverka med bildningsorganisationer, kulturella organisationer, konstnärernas organisationer och andra konstföreningar nordiskt och inter­nationellt, samverkan med olika kulturuttryck och genrer, skapa mångfald i verksamheten på alla plan.

Demokratiska; värna konstens eget värde, skapa opinion och påverka kulturpolitiskt, vara ideella, öppna och icke vinstdrivande, med föreningsmodellen som bas hitta nya anslutnings­former (facebook grupper, nätverk, temporära medlemskap), värna distriktsorganisationen, skapa nya vägar för medlemmarna att påverka förbundets verksamhet.

Tillgängliga; verka för geografisk spridning, skapa låga trösklar för att ta del av och få öka förståelse för samtidskonsten, göra det lätt att komma med och engagera sig i konstbildnings­rörelsen, sänka trösklar med kunskap och bildning, utveckla pedagogik och tillföra curators­kompetens, använda ny teknik (e-learning, communities, på nätet), hitta nya kommunikations­vägar (sociala medier, bloggar, egen tidning), finnas där den unga publiken rör sig, hitta nya arenor (i stil med SuperMarket, Konstbåten).

Växande och vårdande; vårda konstföreningarna så att de stannar kvar som medlemmar, arbeta för att nya ska ansluta sig, hitta ett nytt förhållningssätt till medlemsbegreppet, organisera ungdomar enligt nya modeller, ansluta konstnärsdrivna gallerier, skapa en trygg basfinansiering

Lustfyllda; vara en organisation som skapar lust och bejakar glädje, en nyfiken, modig organisation som ser möjligheter