Att konstintresserade i hela Sverige ska ha tillgång till ett levande kulturliv där de bor och arbetar, är – eller borde vara – en självklarhet. Därför behövs konstföreningarna som verkar lokalt för att medlemmarna ska kunna uppleva god konst i sin kommun och på arbetsplatsen.

Intresseorganisationen SVERIGES KONSTFÖRENINGAR arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Genom medlemskap i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR blir föreningen del i ett rikstäckande nätverk av kollegor i hela landet. Tillsammans arbetar vi för ökade resurser och bättre möjligheter att driva vår verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på förbundskansliet om du vill ha hjälp med att komma igång med konstföreningen eller läs vidare under rubriken “Starta en konstförening”.

 

Starta en konstförening

Konstföreningen är en mötesplats för människor och konst. Den kan vara plattformen för samtal om konst och en möjlighet att tillsammans göra utflykter, arrangera kurser och utställningar. Konstföreningens medlemmar deltar vanligtvis i ett konstlotteri. I sex enkla steg kan du bilda en konstförening..

Ansök om medlemskap

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman. (För närvarande 900 kr per år)..

Medlemsförmåner

För medlemsavgiften på 900 kronor får er förening tillgång till utbildningar, utställningar, förmånliga avtal, försäkringar, tidskriften Konstperspektiv, konstbildningsmaterial och möjlighet att söka utställningsersättning..